» فرهنگ و آداب و رسوم تایلند

فرهنگ و آداب و رسوم تایلند

هـر خارجـی بـه محـض ورود بـه تایلند چیـزی کـه همیشه لبخنـد است. خنـده و یا لبخنـد بـدون مقدمـه شـاید در کشـورهای دیگـر بـا تعجـب و یـا فکــر غلطــی بــرای مخاطــب باشــد ولــی در تایلند خنــده و لبخنــد بخشــی از طبیعــت انســان هــای ایــن دیــار را تشــکیل داده اســت. لبخند تایلندی هـا معانـی مختلفـی دارد. تایلندی هـا اگـر خوشـحال باشـند مـی خندنـد.


بـرای عذرخواهـی نیـز از لبخنـد اسـتفاده مـی کننـد. بـرای تشـکر نیـز لبخند مــی زننــد. در صــورت خجالــت زدگــی خنــده ی مخصــوص خــود را دارنــد کــه نشــانگر شــرمندگی اســت.خنده ی دیگــری کــه بعضــا تایلنــدی هــا در مواقعـی کـه مشـکل دارنـد و یـا عصبانـی هسـتند مـی کننـد کـه ایـن عمـل باعـث مـی گـردد کـه بعـدا پشـیمان نباشـند و یـا احتمـاال حـرف بـدی را بـه کسـی نگفتـه باشـند. تایلند هـا بسـیار میهمـان نـواز هسـتند امـا در عیـن حـال فاصلـه طبقاتـی بــرای آنهــا مهــم اســت.


آنهــا انســان هایــی صبــور و اهــل مــدارا بــوده و از رفتارهـای تنـد و توهیـن آمیـز دوری مـی کننـد. هنـگام بازدیـد از معابـد یـا کاخ پادشـاهی ،گردشـگران بایـد لبـاس مناسـب و نسـبتا پوشـیده ای بـه تـن داشـته و بـدون کفـش وارد ایـن آثـار باسـتانی شـوند. فرهنـگ تایلنـدی ریشـه در فرهنـگ هنـد دارد و دوران طالیـی آن بـه زمـان پادشــاهی آیوتایــا بــاز مــی گــردد کــه آثــار تاریخــی بــی نظیــر و هــم چنیــن رقـص و نمایـش تایلندی بـر جـای گذاشـته اسـت. تایلندی هــا همگــی عــاوه بــر نــام اصلــی خــود، دارای نــام غیررســمی و معمــوال کوتاهــی نیــز هســتند کــه بــا آن یکدیگــر را صــدا مــی زننــد. تایلنــد کشــور بودایــی اســت کــه در آن تصاویــر بــودا مقــدس شــمرده مــی شــوند. مجــازات توهیــن بــه مقدســات زنــدان اســت حتــی اگــر توریســت خارجــی مرتکــب ایــن عمــل شــود. دسـت زدن بـه سـر افـراد یـا اشـاره بـا پـا بـه چیـزی، در ایـن کشـور بسـیار بـد شـمرده مـی شـود زیـرا تایلنـدی هـا سـر را مقـدس تریـن و پـا را پسـت تریـن بخـش بـدن مـی داننـد. کتـاب هـا از جملـه اشـیای پـر ارزش بـرای آنهـا بـه شـمار مـی رونـد، بنابرایـن نبایـد آنهـا را روی سـر یـا روی زمیـن قـرار داد. در کشـور تایلنـد، رنـگ هـای مختلـف نشـانگر روزهـای هفتـه هسـتند. زرد رنــگ روز دوشــنبه اســت و از جایــی کــه پادشــاه کنونــی در ایــن روز متولــد شــده اســت، رنــگ زرد نیــز رنــگ ســلطنتی اســت و وجــود پرچــم هایــی بــه ایــن رنــگ در سراســر کشــور، نشــانگر حمایــت گســترده تایلنــدی هــا از پادشــاهی اســت. مـردم تایلنـد رابطـه ای نزدیـک بـا فیـل هـا دارنـد و ایـن حیوانـات جایـگاه باالیــی نــزد ایــن مــردم دارنــد. اهمیــت فیــل هــا در نمادیــن بــودن آنهــا بـرای پادشـاهی، مذهـب و ملـت اسـت زیـرا در تاریـخ و افسـانه هـای مـردم تایلند، ایــن حیوانــات همــواره نقشــی برجســته داشــته انــد.

منبع: شگفتی های تایلند

وبلاگ سفر به تایلند - thai

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب


  جاذبه های گردشگری   |   ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


طراحی وب سایت شخصی و شرکتی ، تحویل دو روزه طراحی وب سایت شخصی و شرکتی ، تحویل دو روزه مشاهده