دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات

آخرين نوشته ها

آرشيو

خبرنامه

آمار

آنلاین : 1
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 3
بازدید هفته گذشته : 10
بازدید ماه گذشته : 36
بازدید سال گذشته : 36
کل بازدید : 6691

کوه تائو "جزیره لاک پشت" مقصدی عالی برای غواصی با لوازم کامل است. با این وجود حتی کسانی که غواصی نکرده اند به آسانی جذب زیبایی این جزیره و جذابیت ساکنین آن می شوند.

جزیره کوچک کوه تائو (جزیره لاک پشت) که در 45 کیلومتری شمال کوه پانگان قرار دارد اگر یکی از معروفترین مقصدهای غواصی با وسایل کامل در جهان نباشد اما در تایلند یکی از معروفترین مقصدها محسوب می شود. درواقع، فقط کایرنز، در استرالیا است که بیش از کوه تائو گواهی (PADI-Professional Association of Diving Instructors) صادر می کند.

اگرچه ممکن است عده ای از گردشگران مغرور و افاده ای که برای SCUBA به کوه تائو سفر می کنند از دیدن اینجا اظهار ناامیدی کنند اما در آبهای کم عمق و زلال کوه تائو جانداران دریایی بسیار زیاد و مرجان های زیادی را می توان دید که غواصان تازه کار و مجرب را راضی می کنند، به ویژه اینکه این جزیره خودش بسیار تماشایی است و حال و هوای آن بسیار آرامش بخش است. اما علاوه بر اینها این جزیره که زمین های مهمی را برای پرورش لاکپشت منقار دار و لاکپشت سبز دارد، اینک به مرکزی جهت فعالیت های غواصی مفید به نفع محیط زیست، از جمله وارد کردن صدها بچه لاکپشت به اکوسیستم جزایر و تلاش برای حفظ سواحل مرجانی و پرورش آنها محسوب می شود. کسانی که غواص نیستند می توانند زیبایی های کوه تائو را درک کنند که به نظر می رسد نسبتاً خالی از سکنه است و در عین حال اکثر بازدیدکنندگان روزهای خود را زیر آب سپری می کنند. آنها برای سفر در اطراف جزیره و دیدن بسیاری از سواحل و خلیج های دیدنی کوه تائو سوار قایق می شوند. تا قله بلند جزیره پیاده روی و گردش می کنند. درباره یوگا مطالعه می کنند و یا فقط در یک ننو استراحت می کنند و از تماشای منظره کوه نانگ یوان، که به نوبه خودش یک جاذبه تماشایی است، لذت می برند.

کوه تائو,گردشگری تایلند

گردشگری تایلند

در یک دهه گذشته کوه تائو از مکانی آرام و در عین حال معروف برای غواصی تبدیل به دومین مکان معروف جهان برای اخذ مدارک غواصی شده است. کوه تائو که زمانی مقصدی مخصوص برای غواصانی که با لوازم کامل غواصی می کنند، بود و کسانی که به دنبال ارامش بودند به آن سفر می کردند اینک مقصدی برای انجام 20 کار مهم جهت آماده شدن قبل از جشن ماه شب چهارده کوه پانگان یا برای استراحت پس از آن است. خوشبختانه، کوه تائو علی رغم اینکه کوچک است اما بیشتر سواحل اطرافش فضایی آرام و دلچسب دارند و در اینجا کلبه های ییلاقی از کلبه های بسیار ساده دارای سقف های شالیپوش گرفته تا کلبه های شیک و زیبا وجود دارند که کسانی که می خواهند از زیبایی یکی از تماشایی ترین جزایر تایلند لذت ببرند، می توانند با هر بودجه ای جایی برای اقامت بیابند.

کوه تائو,گردشگری تائو

کوه تائو، گردشگری تایلند

از بانکوک چطور به کوه تائو برسیم ؟ 

سفر شما با یک پرواز از Surat Thani بانکوک به جزیره بهشتی و باورنکردنی تائو تنها 2 ساعت طول خواهد و با اتوبوس های توریستی بانکوک 8 ساعت در راه خواهید بود. البته این 8 ساعت هم جزوی از سفر شما خواهد بود و در مسیر با جاذبه های غیر منتظره غافل خواهید شد.

وبلاگ سفر به تایلند - thai

نوشته شده در شنبه 28 مهر 1397 ساعت 12:21 توسط : گردشگر | دسته : گردشگری تایلند | 1 بازدید
 • []

 • هـر خارجـی بـه محـض ورود بـه تایلند چیـزی کـه همیشه لبخنـد است. خنـده و یا لبخنـد بـدون مقدمـه شـاید در کشـورهای دیگـر بـا تعجـب و یـا فکــر غلطــی بــرای مخاطــب باشــد ولــی در تایلند خنــده و لبخنــد بخشــی از طبیعــت انســان هــای ایــن دیــار را تشــکیل داده اســت. لبخند تایلندی هـا معانـی مختلفـی دارد. تایلندی هـا اگـر خوشـحال باشـند مـی خندنـد.

  فرهنگ و آداب و رسوم تایلند,آداب و رسوم مردم تایلند,سفر به تایلند,گردشگری تایلند

  بـرای عذرخواهـی نیـز از لبخنـد اسـتفاده مـی کننـد. بـرای تشـکر نیـز لبخند مــی زننــد. در صــورت خجالــت زدگــی خنــده ی مخصــوص خــود را دارنــد کــه نشــانگر شــرمندگی اســت.خنده ی دیگــری کــه بعضــا تایلنــدی هــا در مواقعـی کـه مشـکل دارنـد و یـا عصبانـی هسـتند مـی کننـد کـه ایـن عمـل باعـث مـی گـردد کـه بعـدا پشـیمان نباشـند و یـا احتمـاال حـرف بـدی را بـه کسـی نگفتـه باشـند. تایلند هـا بسـیار میهمـان نـواز هسـتند امـا در عیـن حـال فاصلـه طبقاتـی بــرای آنهــا مهــم اســت.

  آنهــا انســان هایــی صبــور و اهــل مــدارا بــوده و از رفتارهـای تنـد و توهیـن آمیـز دوری مـی کننـد. هنـگام بازدیـد از معابـد یـا کاخ پادشـاهی ،گردشـگران بایـد لبـاس مناسـب و نسـبتا پوشـیده ای بـه تـن داشـته و بـدون کفـش وارد ایـن آثـار باسـتانی شـوند. فرهنـگ تایلنـدی ریشـه در فرهنـگ هنـد دارد و دوران طالیـی آن بـه زمـان پادشــاهی آیوتایــا بــاز مــی گــردد کــه آثــار تاریخــی بــی نظیــر و هــم چنیــن رقـص و نمایـش تایلندی بـر جـای گذاشـته اسـت. تایلندی هــا همگــی عــاوه بــر نــام اصلــی خــود، دارای نــام غیررســمی و معمــوال کوتاهــی نیــز هســتند کــه بــا آن یکدیگــر را صــدا مــی زننــد. تایلنــد کشــور بودایــی اســت کــه در آن تصاویــر بــودا مقــدس شــمرده مــی شــوند. مجــازات توهیــن بــه مقدســات زنــدان اســت حتــی اگــر توریســت خارجــی مرتکــب ایــن عمــل شــود. دسـت زدن بـه سـر افـراد یـا اشـاره بـا پـا بـه چیـزی، در ایـن کشـور بسـیار بـد شـمرده مـی شـود زیـرا تایلنـدی هـا سـر را مقـدس تریـن و پـا را پسـت تریـن بخـش بـدن مـی داننـد. کتـاب هـا از جملـه اشـیای پـر ارزش بـرای آنهـا بـه شـمار مـی رونـد، بنابرایـن نبایـد آنهـا را روی سـر یـا روی زمیـن قـرار داد. در کشـور تایلنـد، رنـگ هـای مختلـف نشـانگر روزهـای هفتـه هسـتند. زرد رنــگ روز دوشــنبه اســت و از جایــی کــه پادشــاه کنونــی در ایــن روز متولــد شــده اســت، رنــگ زرد نیــز رنــگ ســلطنتی اســت و وجــود پرچــم هایــی بــه ایــن رنــگ در سراســر کشــور، نشــانگر حمایــت گســترده تایلنــدی هــا از پادشــاهی اســت. مـردم تایلنـد رابطـه ای نزدیـک بـا فیـل هـا دارنـد و ایـن حیوانـات جایـگاه باالیــی نــزد ایــن مــردم دارنــد. اهمیــت فیــل هــا در نمادیــن بــودن آنهــا بـرای پادشـاهی، مذهـب و ملـت اسـت زیـرا در تاریـخ و افسـانه هـای مـردم تایلند، ایــن حیوانــات همــواره نقشــی برجســته داشــته انــد.

  منبع: شگفتی های تایلند

  وبلاگ سفر به تایلند - thai

  نوشته شده در دوشنبه 12 شهريور 1397 ساعت 9:47 توسط : گردشگر | دسته : سفر به تایلند | 3 بازدید
 • []

 • تلفن بیسیم پاناسونیک

  محصولات مخابراتی پاناسونیک به خصوص تلفن بیسیم پاناسونیک، یکی از برند های جذاب می باشد که مورد مقبولیت عمومی قرار گرفته است.تلفن های معمولی پاناسونیک در دو نوع تلفن های رومیزی و تلفن بیسیم تولید و عرضه میگردند . تلفن بیسیم پاناسونیک به عنوان محصولی برتر با کیفیتی پایدار و ارتباطی متمایز توانسته نظرات مشتریان محترم را جلب نماید

  شرکت پاناسونیک که از دیرباز از شرکت‌های پشرو در زمینه الکترونیک و مخابرات است با تولید مراکز تلفن سانترال در ظرفیت‌های مختلف توانسته است همه نیازهای تجاری شما را از ۳ خط شهری و ۸ خط داخلی تا نهایت ۱۰۰۰ ارتباط داخلی برطرف کند.

  معیار های جهانی در تولیدات تلفن های بی سیم پاناسونیک باعث گردیده تا پاناسونیک همچنان اولین فروشنده ی تلفن بی سیم در جهان می باشد.

  تلفن بیسیم، تلفن رومیزی، دستگاه فکس، ویدئوپروژکتور، دوربین‌های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه پاناسونیک از جمله محصولات موجود در شرکت ایده‌آل گستر است. همچنین شرکت ایده‌آل گستر با ارائه خدمات پس از فروش برتر توانسته است رتبه خوبی را میان نمایندگی‌های مجاز شرکت پاناسونیک کسب کند.

  شرکت ایده‌آل گستر مرکز مجاز شرکت پاناسونیک در تهران، همگام با افزایش عرضه و تقاضای محصولات این کمپانی خوش‌نام، تمامی تلاش و توان خود را به ‌کار گرفته است تا در ارائه بالاترین سطح کیفی خدمات، چه در بخش فروش و چه در بخش خدمات پس از فروش ثابت ‌قدم و مستحکم باشد.

  معرفی بهترین تلفن بیسیم سال ۲۰۱۸

  تلفن بیسیم پاناسونیک

  امروزه استفاده از تلفن‌های بیسیم در منازل و دفاتر اداری رواج پیدا کرده است. اصلی‌ترین ویژگی این تلفن‌ها، آزادی عملی است که کاربر در هنگام مکالمه با این گوشی‌ها دارد. شما می‌توانید در زمان استفاده از تلفن بیسیم تا محدوده برد این گوشی‌ها حرکت کنید تا علاوه بر پاسخ دادن به تلفن بتوانید به کارهای دیگر خود رسیدگی کنید. تلفن‌های بیسیم معمولا دارای برد خانگی هستند که در محیط داخلی بین ۵۰ تا ۶۰ متر و در محیط باز و بدون مانع می‌تواند تا ۳۰۰ متر را پشتیبانی کند.

  بنابر اعلام شرکت ایده آل گستر، از دیگر قابلیت‌های تلفن‌های بیسیم که برای کاربران از اهمیت زیادی برخوردار است، وجود منشی تلفنی است. تصور کنید منتظر تماس مهمی هستید و به دلایلی مجبورید منزل را ترک کنید یا حتی در منزل حضور دارید و دستتان بند است. این مدل گوشی‌ها می‌توانند بعد از چند بوق به طور خودکار روی پیغام‌گیر بروند و پیام فرد تماس گیرنده را ضبط کنند. شما در فرصت مناسب می‌توانید به پیغام‌ها گوش دهید و با آن‌ها تماس بگیرید.

  برخی از تلفن‌های بیسیم دارای چند گوشی هستند که می‌تواند برای منازل بزرگ مناسب باشد. با قرار دادن هر گوشی بیسیم در اتاق‌های منزل می‌توانید دسترسی به آن را آسان کنید.

  پاناسونیک یکی از مشهورترین و برترین کمپانی‌های تولیدکننده محصولات الکترونیکی، مخابراتی به ویژه گوشی‌های تلفن است. محصولات مختلف این شرکت ژاپنی به سراسر جهان ارسال می‌شود و کمتر کسی را می‌توان یافت که نام پاناسونیک به گوشش نرسیده باشد یا از محصولات آن استفاده نکرده باشد.

  یکی از جدیدترین تلفن‌های بیسیم موجود در بازار ایران مدل KX-PRD۲۶۲ است. این مدل از پاناسونیک دارای دو گوشی بیسیم است و قابلیت پشتیبانی از یک خط تلفن شهری را دارد. این تلفن از پیشرفته‌ترین امکانات بهره می‌برد که در کمترین تلفنی مشاهده می‌شود و ظاهری شیک و مدرن دارد که می‌تواند هر کاربری را در نگاه اول جذب کند. شاید کسانی که اولین بار است این تلفن بیسیم را می‌بینند آن را با گوشی تلفن همراه اشتباه بگیرند. ابعاد کوچک و وزن سبک این گوشی باعث می‌شود کاربر در هنگام مکالمه احساس خستگی نکند.

     

  تلفن بیسیم پاناسونیک

  این تلفن جزو تلفن‌های آنالوگ محسوب می‌شود و می‌تواند روی داخلی‌های آنالوگ دستگاه سانترال به عنوان تلفن سانترال استفاده شود.

  برای اطمینان از اصل بودن کالا بهتر است این تلفن را از نمایندگی پاناسونیک، شرکت ایده‌آل گستر تهیه کنید. شرکت ایده‌آل گستر نمایندگی پاناسونیک در تهران است و تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش عرضه می‌کند.

  گاهی وقت ها ایمیل و اینترنت نمی تواند مقصود را درست و حسابی منتقل کند و در این زمان ها است که استفاده از تلفن، حیاتی می شود. شاید با تلفن بخواهید به طور مفید و موثری ارتباط برقرار نمایید یا اعتبارتان را حفظ کنید اما از بخت بد در خانه شما موبایل آنتن نمی دهد. تلفن بی سیم پاناسونیک کار را برای شما راحت کرده و نمی گذارد حتی یک تماس را از دست دهید.

  از این به بعد می توانید با استفاده از گوشی بی سیم به طور واضح در هر جای خانه ارتباط برقرار کنید. مهم ترین استفاده این قابلیت برای کسانی است که با پوشش ضعیف شبکه تلفن همراه در محل کار یا منزل رو به رو هستند.

  پرسش هایی درباره تلفن های بیسیم دیجیتال پاناسونیک

  برد یک تلفن بی سیم دیجیتال چقدر است؟

  برد یک تلفن بیسیم توسط مسافت موثری که در آن امکان صحبت و کیفیت صدا حفظ شود تعیین می گردد.برخلاف سیستم های آنالوگ،سیستم های دیجیتال از نوعی فن آوری استفاده می کنند که جهت جلوگیری از تداخل با دیگر دستگاههای فرکانس یکنواخت ارسالی را به چندین کانال تقسیم می نماید.هنگامی که هیچگونه مانعی بین پایه و گوشی بی سیم وجود نداشته باشد،برد موثر ممکن است افزایش یابد بدون اینکه کیفیت صدا دچار افت گردد.با استفاده از همین فناوری،نویز دیگر دستگاه ها به حداقل رسیده و داده های مربوط به صدا به پیغام دیجیتال تبدیل شده و ارسال می گردند.دستگاه گیرنده سپس داده های مربوط به صدا را باز تولید نموده و بهترین کیفیت صوتی را ارائه می دهند.به همین دلیل است که پاناسونیک تلفن های بی سیم دیجیتال را عرضه می نماید. آیا می توان از تلفن های بیسیم دیجتال در بیمارستان ها استفاده نمود؟ در صورتی که هرگونه اعلانی در ارتباط با عدم استفاده از تلفن های بیسیم دیجیتال در محل ملاحظه می نمایید،از استفاده تلفن های بیسیم دیجیتال خودداری نمایید.احتمال دارد که در برخی بیمارستان ها یا مراکز درمانی از تجهیزات استفاده شود که نسبت به انرژی RF خارجی حساس باشند در آخر اینکه راه اندازی تلفن بیسیم پاناسونیک خیلی آسان است, شما می توانید بلافاصله پس از خرید تلفن را راه اندازی و آن را به کار ببرید. تمام آن چیزی که بعد از باز کردن جعبه باید انجام دهید این است که ساعت را تنظیم نمایید سپس می توانید از تلفن خود استفاده نمایید .
  تلفن : 02181010

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 12 شهريور 1397 ساعت 9:39 توسط : گردشگر | دسته : | 2 بازدید
 • []

 • تایلند کشوری برای دوست داشتن است. این جا یک بهشت زیبای منطقه حارهای است. جایی که احساس میکنید به رنگ نیلوفر درآمدهاید. جایی است برای تازهعروسها و تازه دامادها که خاطره به یادماندنی در ماه عسل و شروع زندگی خاطرهانگیز را در ذهنشان حک میکنند. درختان نخل، سواحلی با شنهای نقرهفام، مناطق جنگلی و کوهستانی با رطوبت کم، تمدن باشکوه از تاریخ باستان و همچنین پایتخت شگفتانگیز آن یعنی بانکوک که تلفیقی شگرف از سنت و نوگرایی را با حضور معتبرترین برندهای جهانی عرضه میکند.

  تایلند,گردشگری تایلند,سفر به تایلند,ماه عسل تایلندی

  انتخاب تایلند برای مراسم عروسی و گذراندن ماه عسل همراه با سنتهای قدیمی موسیقی و هنرنماییهای مردمان دوست داشتنی و مهربان این کشور تجربهای عالی است. در شمال تایلند تجربه فیلسواری، قایقرانی و رفتینگ و در جنوب ساحلی با ماسههای نقرهفام و پاکیزه و زمینهای بینظیر با خدمات بین المللی ورزش گلف و اسپای مشهور همگی اوقات خوشی را برای شما به همراه دارد.

  تایلند به عنوان سرزمینی در قلب جنوب شرقی آسیا به دلیل موقعیت راهبردی، در واقع دروازهای موثر به آسیاست. فرودگاه بینالمللی بانکوک به عنوان کانون ترانزیت مسافر با معتبرترین خطوط بینالمللی هواپیمایی با سرتاسر جهان مرتبط است. بنابراین میهمانان عروسی از سرتاسر جهان به راحتی میتوانند در مراسمتان مشارکت داشته باشند.

  منبع: شگفتی های تایلند

  وبلاگ سفر به تایلند - thai

  نوشته شده در دوشنبه 15 مرداد 1397 ساعت 10:27 توسط : گردشگر | دسته : ماه عسل در تایلند | 7 بازدید
 • []

 • قصر سلطنتی شاه نارای؛ که به طور رسمی Phra Narai Ratchaniwe نامیده می شود در منطقه تاهین قرار گرفته است. در زبان محلی این منطقه به ‘ Wang Narai ’ معروف است که در آن جا آثار قدیمی و موزه ملی نیز به نمایش درآمده است. شاه نارای دستور داد تا قصر پادشاهی در سال 1666 در شهر لوپ بوری ساخته شود. این جا مکانی بود که شاه زمانی که به شکار می رفت در آن اتراق می کرد و یا مقامات اداری و رسمی را می پذیرفت. او تا پایان صدارتش و هم چنین 9- 8 ماه پیش از مرگش در این مکان اقامت داشت. پس از مرگ پادشاه؛ این کاخ به حال خود رها شد. در پایان سلطنت شاه مونکوت، این کاخ بازسازی شد. شاه مونکوت دستور داد تا سالن جدیدی در
  سال 1856 ساخته شود و پس از آن بود که این قصر به نام Phra Narai Ratchaniwet شهرت پیدا کرد. این قصر همه روزه از ساعت 8.30 صبح تا 4.30 بعداز ظهر باز است. تنها در روز دوشنبه؛ شنبه و تعطیلات عمومی بسته است. هزینه ورود برای گردشگران تایلندی 10 بات / گردشگران خارجی 30 بات است.

  منبع: شگفتی های تایلند

  وبلاگ سفر به تایلند - thai

  نوشته شده در دوشنبه 4 تير 1397 ساعت 8:54 توسط : گردشگر | دسته : گردشگری تایلند | 4 بازدید
 • []

 •  

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در دوشنبه 28 خرداد 1397 ساعت 18:10 توسط : گردشگر | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات