دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات

آخرين نوشته ها

آرشيو

خبرنامه

آمار

آنلاین : 1
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 11
بازدید هفته گذشته : 70
بازدید ماه گذشته : 286
بازدید سال گذشته : 4088
کل بازدید : 5792

هـر خارجـی بـه محـض ورود بـه تایلند چیـزی کـه همیشه لبخنـد است. خنـده و یا لبخنـد بـدون مقدمـه شـاید در کشـورهای دیگـر بـا تعجـب و یـا فکــر غلطــی بــرای مخاطــب باشــد ولــی در تایلند خنــده و لبخنــد بخشــی از طبیعــت انســان هــای ایــن دیــار را تشــکیل داده اســت. لبخند تایلندی هـا معانـی مختلفـی دارد. تایلندی هـا اگـر خوشـحال باشـند مـی خندنـد.

فرهنگ و آداب و رسوم تایلند,آداب و رسوم مردم تایلند,سفر به تایلند,گردشگری تایلند

بـرای عذرخواهـی نیـز از لبخنـد اسـتفاده مـی کننـد. بـرای تشـکر نیـز لبخند مــی زننــد. در صــورت خجالــت زدگــی خنــده ی مخصــوص خــود را دارنــد کــه نشــانگر شــرمندگی اســت.خنده ی دیگــری کــه بعضــا تایلنــدی هــا در مواقعـی کـه مشـکل دارنـد و یـا عصبانـی هسـتند مـی کننـد کـه ایـن عمـل باعـث مـی گـردد کـه بعـدا پشـیمان نباشـند و یـا احتمـاال حـرف بـدی را بـه کسـی نگفتـه باشـند. تایلند هـا بسـیار میهمـان نـواز هسـتند امـا در عیـن حـال فاصلـه طبقاتـی بــرای آنهــا مهــم اســت.

آنهــا انســان هایــی صبــور و اهــل مــدارا بــوده و از رفتارهـای تنـد و توهیـن آمیـز دوری مـی کننـد. هنـگام بازدیـد از معابـد یـا کاخ پادشـاهی ،گردشـگران بایـد لبـاس مناسـب و نسـبتا پوشـیده ای بـه تـن داشـته و بـدون کفـش وارد ایـن آثـار باسـتانی شـوند. فرهنـگ تایلنـدی ریشـه در فرهنـگ هنـد دارد و دوران طالیـی آن بـه زمـان پادشــاهی آیوتایــا بــاز مــی گــردد کــه آثــار تاریخــی بــی نظیــر و هــم چنیــن رقـص و نمایـش تایلندی بـر جـای گذاشـته اسـت. تایلندی هــا همگــی عــاوه بــر نــام اصلــی خــود، دارای نــام غیررســمی و معمــوال کوتاهــی نیــز هســتند کــه بــا آن یکدیگــر را صــدا مــی زننــد. تایلنــد کشــور بودایــی اســت کــه در آن تصاویــر بــودا مقــدس شــمرده مــی شــوند. مجــازات توهیــن بــه مقدســات زنــدان اســت حتــی اگــر توریســت خارجــی مرتکــب ایــن عمــل شــود. دسـت زدن بـه سـر افـراد یـا اشـاره بـا پـا بـه چیـزی، در ایـن کشـور بسـیار بـد شـمرده مـی شـود زیـرا تایلنـدی هـا سـر را مقـدس تریـن و پـا را پسـت تریـن بخـش بـدن مـی داننـد. کتـاب هـا از جملـه اشـیای پـر ارزش بـرای آنهـا بـه شـمار مـی رونـد، بنابرایـن نبایـد آنهـا را روی سـر یـا روی زمیـن قـرار داد. در کشـور تایلنـد، رنـگ هـای مختلـف نشـانگر روزهـای هفتـه هسـتند. زرد رنــگ روز دوشــنبه اســت و از جایــی کــه پادشــاه کنونــی در ایــن روز متولــد شــده اســت، رنــگ زرد نیــز رنــگ ســلطنتی اســت و وجــود پرچــم هایــی بــه ایــن رنــگ در سراســر کشــور، نشــانگر حمایــت گســترده تایلنــدی هــا از پادشــاهی اســت. مـردم تایلنـد رابطـه ای نزدیـک بـا فیـل هـا دارنـد و ایـن حیوانـات جایـگاه باالیــی نــزد ایــن مــردم دارنــد. اهمیــت فیــل هــا در نمادیــن بــودن آنهــا بـرای پادشـاهی، مذهـب و ملـت اسـت زیـرا در تاریـخ و افسـانه هـای مـردم تایلند، ایــن حیوانــات همــواره نقشــی برجســته داشــته انــد.

منبع: شگفتی های تایلند

وبلاگ سفر به تایلند - thai

نوشته شده در دوشنبه 12 شهريور 1397 ساعت 9:47 توسط : گردشگر | دسته : سفر به تایلند | 0 بازدید
 • []

 • تایلند کشوری برای دوست داشتن است. این جا یک بهشت زیبای منطقه حارهای است. جایی که احساس میکنید به رنگ نیلوفر درآمدهاید. جایی است برای تازهعروسها و تازه دامادها که خاطره به یادماندنی در ماه عسل و شروع زندگی خاطرهانگیز را در ذهنشان حک میکنند. درختان نخل، سواحلی با شنهای نقرهفام، مناطق جنگلی و کوهستانی با رطوبت کم، تمدن باشکوه از تاریخ باستان و همچنین پایتخت شگفتانگیز آن یعنی بانکوک که تلفیقی شگرف از سنت و نوگرایی را با حضور معتبرترین برندهای جهانی عرضه میکند.

  تایلند,گردشگری تایلند,سفر به تایلند,ماه عسل تایلندی

  انتخاب تایلند برای مراسم عروسی و گذراندن ماه عسل همراه با سنتهای قدیمی موسیقی و هنرنماییهای مردمان دوست داشتنی و مهربان این کشور تجربهای عالی است. در شمال تایلند تجربه فیلسواری، قایقرانی و رفتینگ و در جنوب ساحلی با ماسههای نقرهفام و پاکیزه و زمینهای بینظیر با خدمات بین المللی ورزش گلف و اسپای مشهور همگی اوقات خوشی را برای شما به همراه دارد.

  تایلند به عنوان سرزمینی در قلب جنوب شرقی آسیا به دلیل موقعیت راهبردی، در واقع دروازهای موثر به آسیاست. فرودگاه بینالمللی بانکوک به عنوان کانون ترانزیت مسافر با معتبرترین خطوط بینالمللی هواپیمایی با سرتاسر جهان مرتبط است. بنابراین میهمانان عروسی از سرتاسر جهان به راحتی میتوانند در مراسمتان مشارکت داشته باشند.

  منبع: شگفتی های تایلند

  وبلاگ سفر به تایلند - thai

  نوشته شده در دوشنبه 15 مرداد 1397 ساعت 10:27 توسط : گردشگر | دسته : ماه عسل در تایلند | 1 بازدید
 • []

 • قصر سلطنتی شاه نارای؛ که به طور رسمی Phra Narai Ratchaniwe نامیده می شود در منطقه تاهین قرار گرفته است. در زبان محلی این منطقه به ‘ Wang Narai ’ معروف است که در آن جا آثار قدیمی و موزه ملی نیز به نمایش درآمده است. شاه نارای دستور داد تا قصر پادشاهی در سال 1666 در شهر لوپ بوری ساخته شود. این جا مکانی بود که شاه زمانی که به شکار می رفت در آن اتراق می کرد و یا مقامات اداری و رسمی را می پذیرفت. او تا پایان صدارتش و هم چنین 9- 8 ماه پیش از مرگش در این مکان اقامت داشت. پس از مرگ پادشاه؛ این کاخ به حال خود رها شد. در پایان سلطنت شاه مونکوت، این کاخ بازسازی شد. شاه مونکوت دستور داد تا سالن جدیدی در
  سال 1856 ساخته شود و پس از آن بود که این قصر به نام Phra Narai Ratchaniwet شهرت پیدا کرد. این قصر همه روزه از ساعت 8.30 صبح تا 4.30 بعداز ظهر باز است. تنها در روز دوشنبه؛ شنبه و تعطیلات عمومی بسته است. هزینه ورود برای گردشگران تایلندی 10 بات / گردشگران خارجی 30 بات است.

  منبع: شگفتی های تایلند

  وبلاگ سفر به تایلند - thai

  نوشته شده در دوشنبه 4 تير 1397 ساعت 8:54 توسط : گردشگر | دسته : گردشگری تایلند | 2 بازدید
 • []

 • آیین های سنتی در تایلند گویای تاریخ و فرهنگ قدیمی این کشور است. برای معرفی شایسته این فرهنگ تالارهای مجلل در پوکت ساخته شده که "پوکت فانتازیا" نام دارد. این جا گنجایش 3000 نفر را دارد و در آن مراسم آیینی و هر آن چه که نزد مردم این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نمایش درمی آید و یکی از جاذبه های مطرح گردشگری در پوکت است. فیل از نمادهای مردم تایلند است که در صنایع دستی این کشور به وفور یافت می شود.

  پوکت فانتازیا,گردشگری تایلند,تایلند,جاذبه های گردشگری تایلند

  پوکت فانتازیا

  به همین منظور ستون های عظیم"پوکت فانتازیا" مزین به مجسمه فیل های بلندقامتی است. در مجموع 999 مجسمه فیل در معماری پوکت فانتازیا به کار رفته است. این مجموعه توانست جایزه "بهترین جذابیت" را از وزارت گردشگری تایلند برباید.

  منبع: شگفتی های تایلند

  وبلاگ سفر به تایلند - thai

  نوشته شده در سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 7:36 توسط : گردشگر | دسته : گردشگری تایلند | 2 بازدید
 • []

 • ترات Trat پایتخت استان شرق تایلند و هم مرز با کامبوج استو به سبب معادن و تجارت یاقوت شهرت جهانی دارد. آثاری از تاریخ قرن 17 این منطقه یافت شده است. ترات با گستره ای از سواحل نقره فام و جزایر خود و همجواری با رشته کوه های خائوبنتات Khao Banthat برای علاقه مندان و عاشقان طبیعت بهشتی کم نظیر است. ماهیگیری و میوه داری شغل مرسومی در این منطقه است. این جا همچنین خاستگاه پارک ملت دریایی و صخره های مرجانی کم نظیر با سواحل یگانه است.

  ترات,جزیره ترات,تایلند

  ترات؛ یاقوت تایلند

  سواحل متعدد این منطقه دست نخورده در کنار منطقه مشهور خائوچانگ طی سفرهای دریایی جزایر مانک توقفگاهی جالب و دلچسب به شمار می رود. شما میتوانید به جزیره کوه کود Koh Kood بروید. آن چیزی که جزیره کوه کود را از سایر جزایر تایلند متمایز می کند ترکیبی از سواحل، آبشارها و کوه هاست که برای مسافران مجموعه ای از فعالیت های متنوع دریایی را ممکن می کند. جزیره کوه کرادا Kooh Kradad مکان بعدی است که ساکنان این جزیره کم جمعیت گله آهوهای در معرض خطر را به چند برابر پرورش داده اند. سفر در گستره کانال و نواحی ساحلی، شما را با روستاهای فراوان مواجه می کند که سبک زندگی منحصر به فرد خود را دارند. روستای بان نام چیو Ban Nam Chiew از همین مکان های منحصر به فرد است که اهالی کلاه لبه بلند و آفتاب گیر مشهوری به نام نگپو Ngop را می بافند.

  ترات,جزیره ترات,تایلند

  فرودگاه ترات

  منبع: شگفتی های تایلند

  وبلاگ سفر به تایلند - thai

  نوشته شده در سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 9:23 توسط : گردشگر | دسته : سفر به تایلند | 36 بازدید
 • []

 •  

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در دوشنبه 28 خرداد 1397 ساعت 18:10 توسط : گردشگر | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله شیراز | دستگاه فلزیاب | کفسابی | فلزیاب دست ساز | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | دکتر نوروزیان | فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | فلزیاب | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | منزل مبله شیراز | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات